Welkom

Hartelijk welkom op deze website van de Raad van Kerken te Schiedam.

Wie is de Raad van Kerken?

>> Antwoord.: het is een samenwerkingorgaan van de lidkerken waarbij als richtsnoer geldt: zoeken naar overeenkomst met respect voor verschillen.

Niet alle geloofsgemeenschappen in Schiedam zijn bij de Raad van Kerken aangesloten. Raadpleeg voor meer gegevens de stadsgids

De kerken in Schiedam gaan een zoektocht aan naar wat in deze tijd barmhartigheid betekent.

De ervaringen worden bijgehouden op deze blogspot .

U wordt uitgenodigd om daar eens te kijken

Uiteraard kunt u voor al uw vragen of opmerkingen contact met ons opnemen.

 

 

Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam

 

 

 

Inloophuis De Wissel

 

Het inloophuis is gevestigd aan het Broersveld nr. 123b. U bent er welkom elke woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur. Ook op de eerste zaterdagmiddag van de maand zijn we geopend. U bent welkom om koffie of thee te komen drinken, andere mensen te ontmoeten, desgewenst een gesprek onder vier ogen

te hebben, gewoon wat uit te rusten of de wisselende tentoonstellingen te komen bekijken.

Andere activiteiten van de Wissel zijn o.a. de maaltijden (elke tweede en laatste donderdag van de maand) en het breicafé en de sirenediensten.

Ook kunt u tegen lage prijzen iets leuks uit de curiosa-etalage kopen.

De Wissel als huiskamer van de Schiedamse kerken , waar het goed toeven is.

Komt u ook eens langs ? Onze gemotiveerde vrijwilligers heten u graag welkom.

 

Paul van Mansum , namens het bestuur.

 

 Iets uit het Jaarverslag over 2010

 

Proloog

Voor degenen, die maar heelGastenhuis

Dit huis, met liefde opgebouwd,

dit gastenhuis voor jong en oud
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht’
hier is het elke zondag Pasen!

Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten achterlaat.

Uit ’Zingende gezegend’

A.F. Troost

 

 

Inleiding

Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam tracht haar doel te bereiken door de instandhouding van een laagdrempelig inloophuis in het centrum van Schiedam. Sedert 2002 is DE WISSEL gevestigd in een voormalig winkelpandje aan het Broersveld 123b. Een aantal kerken heeft (o.a. door het verstrekken van leningen) het de Stichting destijds mogelijk gemaakt het pand aan te kopen.

Met hun bijdrage aan dit inloophuis zijn de Schiedamse kerken present in de stad en geven zo mede inhoud aan hun missionaire - diaconale opdracht. 

           

            Ze doen dat op oecumenische wijze, dat wil zeggen als kerken samenwerkend

 

            op diaconale wijze, dat wil zeggen vanuit een christelijke inspiratie als dienst aan de     samenleving;

            op pastorale wijze, dat wil zeggen met bewogenheid en oprecht meeleven met de        mensen in de stad.

 

Als inloophuis bieden we gastvrijheid, aandacht en zonodig hulp of informatie, een luisterend oor en bepaalde flankerende activiteiten.

Over de wijze waarop we dat (willen) doen, gaat dit jaarverslag. Maar voorop staat dat we onze doelstellingen nooit kunnen bereiken zonder de inzet van een trouwe groep vrijwilligers, naar hen gaat onze eerste dank uit!

 

 

Oprichting en doelstelling:

 

De Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam is opgericht op 22 juni 1989 en heeft als statutaire doelstelling ‘ bij te dragen aan vormgeving van een oecumenisch - missionaire en pastorale dienst binnen de gemeente Schiedam’.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:


1.   De inrichting en instandhouding van een centrum of centra binnen de gemeente

      Schiedam, waarin onder meer de volgende activiteiten zullen plaatsvinden:

-          het verstrekken van zowel mondelinge als schriftelijke informatie over vragen van levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard en over activiteiten van kerken in de gemeente Schiedam, bij voorbeeld door middel van het ter beschikking stellen van of verkopen van folders, documentatiemateriaal en dergelijke of door het houden van tentoonstellingen;

-          het ontvangen van, en voeren van gesprekken met mensen die op zoek zijn naar aandacht en hulp bij vragen van geestelijke, levensbeschouwelijke of maatschappelijke aard;

-          het gelegenheid bieden aan bezoekers tot rust en bezinning in een stiltecentrum.

  1. Het verzorgen van publiciteit.
  2. Alle andere wettige middelen, die het doel van de stichting kunnen helpen verwezenlijken.

                                                                      (einde citaat statuten)

 

Oprichters / Participanten:

De stichting is destijds opgericht door een negental kerken of geloofsgemeenschappen. De oprichters, die alle ook recht hebben op een bestuurszetel, zijn:

-          De Gereformeerde Kerk van Schiedam

-          Het Dekenaat der Rooms Katholieke Kerk te Schiedam

-          De Hervormde Gemeente te Schiedam

-          De Hervormde Gemeente Kethel en Spaland te Schiedam

-          De Oud-katholieke Parochie van de Heilige Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius te Schiedam

-          De Evangelisch-Lutherse Gemeente te Schiedam

-          De Vereniging Afdeling Schiedam van de Nederlandse Protestantenbond te Schiedam (inmiddels Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB)

-          Het Legers des Heils, gevestigd te Amsterdam, met een plaatselijke afdeling te Schiedam/Vlaardingen

-          De Remonstrantse Gemeente te Rotterdam (teruggetreden)

 

 

 

Andere activiteiten

 

Soepgroep

Circa acht maal per jaar komt de soepgroep bijeen in DE WISSEL: een groep van ongeveer acht tot twaalf deelnemers, die rond een eenvoudige soepmaaltijd met elkaar in gesprek gaat. Een kleine groep vrijwilligers zorgt bij toerbeurt voor de inkopen en kookt de soep. Voor de leiding van deze bijeenkomst kan een beroep gedaan worden op vrijwilligers uit een kring van pastores e.d. Voor deelname wordt een kleine bijdrage van € 2,50 gevraagd. De Soepgroep wordt iedere maand aangekondigd in lokale kerkbladen en de huis-aan-huispers.

 

 

Tentoonstellingen

In het afgelopen jaar werden de exposities in DE WISSEL voortgezet.

Deze activiteit wordt gecoördineerd door mevrouw Catherin Spaans. Het streven is aan de openingen van nieuwe exposities extra publiciteit te geven.

Vanaf februari 2010 exposeerde Annemarie van Ulden, o.a. bekend van werk in de Grote of St. Janskerk in Schiedam. Ook was er nog een fototentoonstelling (Parijse impressies door M.-Paul van Mansum).

 

Leerhuis

Een andere manier om de bekendheid van DE WISSEL in Schiedam te vergroten is de organisatie van Leerhuisactiviteiten.

Behalve het vergroten van bekendheid is het Leerhuis ook een manier om in contact te komen met andere groepen bezoekers, mensen die wellicht later weer te interesseren zijn om ons werk op welke wijze dan ook te steunen.

Pastoor Pieter van Tilburg (Oud-Katholieke Kerk) verzorgde in 2010 een leerhuis rond ‘Verhalen in de Bijbel’.

 

Kerst-Inn

Mede door een groot aantal andere activiteiten in stad en regio ( o.a. de Taizé ‘Pelgrimage van Vertrouwen’ rond de jaarwisseling in Rotterdam) werd in 2010 afgezien van openstelling gedurende een van de Kerstdagen.

 

Activiteiten van derden

Naast deze eigen activiteiten biedt de Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam ook onderdak aan de volgende organisaties / activiteiten:

 

SUAS

Al jarenlang bieden we onderdak aan SUAS, Stichting Uitgeprocedeerde Asielzoekers Schiedam. Naast een vergaderplek voor hun bestuur is het pand ook wekelijks uitdeelplaats voor ruim tachtig voedselpakketten.

Naast deze voedselbank is ook sprake van een kleine kledingbank, die wekelijks wordt aangevuld met gebruikte kleding van derden.

De bezoekers van de voedselbank zijn tijdens hun bezoek ook welkom in het inloophuis voor koffie of thee.

 

 

P.R.

 

Het is goed om je vanuit de kerken present te stellen, maar dan moet men wél weten waar je te bereiken bent! Het bedrijven van ‘Public Relations’ is dan ook een belangrijk middel om de bekendheid buiten de eigen kring te vergroten.

Een eigentijds medium is een informatieve website. Deze werd tot medio 2010 beheerd door Karel Geerlof (penningmeester) en is te vinden via www.dewissel-Schiedam.nl .

Zowel voor exposities als voor de Soepgroep werden regelmatig persberichten verstuurd naar de media.

Aan Comm2Work van de Hogeschool Rotterdam was eind 2009 advies gevraagd om de communicatie en P.R. te verbeteren. Hun adviezen zijn de basis geweest voor een aantal maatregelen. Zo is door een loper en een vlag beter zichtbaar wanneer DE WISSEL geopend is en is de lay-out van persberichten gestroomlijnd. Ook de visuele band tussen
‘ binnen en buiten’  is versterkt. Verdere plannen met de etalage hopen we in 2011 te realiseren.

Ook werving van nieuwe vrijwilligers maakt deel uit van de verbeterde communicatie. Gezien de resultaten aan het eind van het verslagjaar lijken we op de goede weg.

 

Bestuur

 

Mutaties

In het verslagjaar zijn twee mutaties te melden:  

Pastor Guus Ruijl heeft begin 2010 de functie van pastoraal begeleider over genomen van mw. ds. H. Perfors.


 

Medio 2010 verhuisde onze penningmeester, de heer K.M. Geerlof naar Delft en beëindigde zijn deelname aan het bestuur.

De heer A.H. Durenkamp (parochie St. Jan de Doper- Visitatie) was bereid zijn functie over te nemen.

 

Beleid

Het  meerjarenbeleidplan is integraal opgenomen op de website www.dewissel-Schiedam.nl. Het bestuur is betrokken bij een onderzoek naar de mogelijkheden voor een stedelijk Centrum voor Inspiratie, Bezinning en Dienstverlening, geïnitieerd door de sectie Diaconaat  van de Raad van Kerken Schiedam.

 

Relatie met de participanten/oprichters

Door de personele wisselingen in het bestuur en de veranderingen binnen de participerende kerken zijn de formele contacten met de kerken in het verslagjaar beperkt gebleven.

 

Netwerk

Lokaal komt het werk van De WISSEL regelmatig aan de orde in de Raad van Kerken Schiedam en in de Hoekgroep (een informeel netwerk van  sociaal geëngageerde Schiedammers waaronder Vluchtelingenwerk, SUAS, Stichting Welzijn Schiedam en de voorzitter van de sectie Diaconaat Raad van Kerken Schiedam).

 

Met DE WEERKLANK, inloophuis in Schiedam-Noord, is het bestuurlijk gesprek in 2010 voortgezet. Voor 2011 wordt gedacht een aantal zaken rond externe contacten en P.R. gezamenlijk op te pakken. Ook deskundigheidsbevordering en werving van vrijwilligers biedt mogelijkheden tot verdergaande samenwerking.

Het bestuur van DE WISSEL participeert actief in het (provinciaal) inloophuizenberaad, ondersteund door de landelijke Stichting Netwerk DAK. In dat kader bezocht de voorzitter een drietal bijeenkomsten, waar ook contacten worden gelegd met andere inloophuizen in Zuid-Holland.

 

Met ingang van december 2010 is De WISSEL desgevraagd ook postadres geworden van de Raad van Kerken Schiedam.

 

 

Diversen

 

Het overleg tussen de nieuwe penningmeester en de (boven)buren heeft geleid tot het activeren van de Vereniging van Eigenaren.

 

Een drietal vrijwilligers heeft in het voorjaar van 2010 het pand van binnen een schilderbeurt gegeven.

 

Met de gemeente Schiedam was contact in het kader van rehabilitatie van panden in de binnenstad.

 

 


 

Financiën

 

Naast dit inhoudelijk jaarverslag verschijnt ook een financieel jaarverslag (jaarrekening) over 2010. Dit wordt als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

 

Ook dit jaar drukte Officeland ons jaarverslag gratis! Dank daarvoor!

 

Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam staat bij de belastingdienst onder nummer 85.87.164 ingeschreven als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aan DE WISSEL (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar zijn.

 

 

Plannen

 

Stilstand is achteruitgang!

Alleen al om die reden heeft het bestuur volop plannen voor het komende jaar:

 

-          We gaan de activiteiten van De WISSEL uitbreiden met een maaltijdproject. Inmiddels is een vrijwillige kok gevonden, die op de 2e donderdag van de maand het Wisseldiner gaat bereiden!

-          In 2011 willen we, bij voldoende vrijwilligers, ook een beperkte openstelling in het weekend realiseren.

-          Verkend zal worden in hoeverre intensivering van contacten met zowel collega-instellingen als ‘De Weerklank’ als met medegebruikers van het pand meerwaarde kan opleveren voor het werk in De WISSEL.

-          De WISSEL wordt aangemeld als aanbieder van maatschappelijke stages voor scholieren.

-          Maar de grootste prioriteit ligt bij het werven van nieuwe vrijwilligers, zowel om de bestaande vrijwilligers te ontlasten als om nieuwe taken te kunnen oppakken!

-          Bij voldoende nieuwe vrijwilligers zal ook de training van vrijwilligers weer op de agenda komen.

 

Bij het bestuur en andere vrijwilligers is volop enthousiasme en de wil om het werk van Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam / De WISSEL verder uit te bouwen.

Graag weten wij ons gesteund door uw betrokkenheid in welke vorm dan ook. Dank daarvoor!

 

 

 

 

M.-Paul van Mansum, voorzitter

Yvonne Jongepier-Geerdes, secretaris

Ton Durenkamp. penningmeester               

 
 

BIJLAGE 1

 

Samenstelling bestuur per 31 december 2010

 

Voorzitter                    dhr. M.-P. van Mansum, op voordracht van de Protestantse Gemeente

                                    te Schiedam (vh. Ned. Herv. Kerk, wijkgemeente Grote Kerk)

 

Secretaris                   mw. Y.E.J.M. Jongepier-Geerdes, op voordracht van het Dekenaat der

Rooms-katholieke Kerk te Schiedam

 

Penningmeester         dhr. A. H. Durenkamp, op voordracht van de parochie Sint Jan de                                   Doper - Visitatie

 

Leden                          mw. A.W. van der Haagen-Koornneef, op voordracht van de Protestantse Gemeente te Schiedam (vh. de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Schiedam), tevens coördinator Soepgroep

 

dhr.G. Looije, op voordracht van de Protestantse Gemeente te Schiedam.

 

mw. R. van der Eijk-Lamein, op voordracht van de Gefedereerde Protestantse Gemeente Schiedam Kethel

 

dhr. A.F. Ruijl, pastoraal begeleider

 

 

Het bestuur wordt in zijn werk gesteund door een aantal vrijwilligers met bijzondere taken:

 

dhr. C. Koogje, coördinator vrijwilligers

mw. C. Spaans, coördinator exposities

 

Gegevens Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam:

Secretariaat:

Y.E.J.M. Jongepier – Geerdes

François Haverschmidtlaan 7

3116 JJ  Schiedam
t: (010) 426 39 55
e: jongepier@kabelfoon.nl
w: www.dewissel-Schiedam.nl

 

bankrekeningnummer: 160 36 74 t.n.v. Stg. Missionair Diaconaal Centrum Schiedam /

                                                                  De Wissel

KvK: 41 13 11 56

ANBI 85.87.164

 

 

Inloophuis DE WISSEL

Broersveld 123 b

3111 LE Schiedam

t: (010) 473 30 03

BIJLAGE 2

 

Financiële verantwoording 2010

 


 


 

 DE WISSEL

het inloophuis van de kerken in Schiedam

 

 

 

 

 

 

Adres

Broersveld 123b
3111 LE Schiedam

t: (010) 473 30 03

Openingstijden

woensdag   14.00 – 16.00 uur
donderdag 
14.00 – 16.00 uur
vrijdag  
       14.00 – 16.00 uur
                     

 

 

 

 

 

Gift of donatie

 

Bankrekening nummer 160 36 74

t.n.v. Stichting Missionair Diaconaal Centrum Schiedam / DE WISSEL  te Schiedam

(De Stichting heeft een ANBI-erkenning waardoor giften aan Stg. Missionair Diaconaal Centrum S’dam onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn, meer informatie bij de penningmeester)

 

 

::   Copyright 2007   ::   www.kerken-schiedam.nl   ::