Welkom

Hartelijk welkom op deze website van de Raad van Kerken te Schiedam.

Wie is de Raad van Kerken?

>> Antwoord.: het is een samenwerkingorgaan van de lidkerken waarbij als richtsnoer geldt: zoeken naar overeenkomst met respect voor verschillen.

Niet alle geloofsgemeenschappen in Schiedam zijn bij de Raad van Kerken aangesloten. Raadpleeg voor meer gegevens de stadsgids

De kerken in Schiedam gaan een zoektocht aan naar wat in deze tijd barmhartigheid betekent.

De ervaringen worden bijgehouden op deze blogspot .

U wordt uitgenodigd om daar eens te kijken

Uiteraard kunt u voor al uw vragen of opmerkingen contact met ons opnemen.

     

 


                                                                                                                     

                                                    

 

 

 

Verslag vergadering Raad van Kerken d.d. 10 oktober 2018.

 

Aanwezig:        de heren R. Kats (voorzitter), A.H. Duren­kamp (St. Jan de Doper-Visitatie/secretaris),
H.J. Blokzijl (NGK/penningmeester), E.S. Beijnes (Liduina Basiliek Rozenkrans),
J. Rijsdam (Apostolisch Genootschap), B. Schalk (Apostolisch Genootschap), N. Zaaijer (NGK) en de dames E. Boon (PKN/Stad), E. van Broekhoven (Vrijzinnigen Schiedam),
L. Rietman (Jacobus-Martinuskerk) en Y. Brouwer-Stam (notulist).

Afwezig: met bericht: de heren W. Dullemond (Apostolisch Genootschap), J. van der Meer (Oud Kath. Kerk)     en T. Tromp (Gefed. Gem. Dorpskerk/Ark).

 

Locatie vergadering:   Apostolisch Genootschap, Lindeijerstraat 5, Schiedam.

 

1.      Welkom
       De voorzitter heet allen van harte welkom met in het bijzonder de nieuwe leden, mevrouw E. Boon (PKN/Stad) en de heer J. Rijsdam (Apostolisch Genootschap). De heer Rijsdam is de vervanger voor de        heer W. Dullemond. Er volgt een voorstelrondje. De afmeldingen worden genoemd.
      

2.      Opening door afgevaardigde gastkerk
       De heer Schalk opent de vergadering door het lezen van de tekst van het lied “Overweging”.
 

3.      Vaststelling agenda

       Aan de agenda wordt toegevoegd punt 10f het concept Missionair-diaconaal werk in Schiedam.
       De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

4.      Bespreking verslag vergadering 7 juni 2018
Het verslag wordt conform vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag meldt de heer Durenkamp dat ds. J.A. (Dolf) Tielkemeijer uit de Dorpskerk op 4 mei de herdenkingsdienst zal verzorgen in de NG Kerk aan de Westvest.
Voor de volgende vergadering zal geagendeerd worden “het doel van de collecte bij de 4 mei herdenkingsdienst”. Graag voorstellen naar de secretaris sturen.

5.    Postlijst
       Ingekomen post:
       KERKBLADEN: *NGK: kerkblad. *Vrijzinnigen: Stemmen en diverse programma’s per e-mail. *Goede         Herder: Kerk aan de Waterweg. *Korps nieuws: Leger des Heils. *H. Hartkerk: Gorzenklok. *Liduina   Basiliek: De Klepel. *PKN: Schiedams Kerknieuws. *RvK Ned. uitnodiging voor 50 jarig jubileum 2e      Pinksterdag (doorgestuurd).  *RvK Ned. Bulletin ‘Oecumene’.  *PKN: Weekbrief.* Trijny Hommel.         *Dullemond: verslagje Vredesweek. Duynstee: onthulling Liduinabeeld in Vlietland (doorgestuurd).            Nieuwe afgevaardigde Apostolisch Genootschap. Ivo de Jong, Awraham Soetendorp over Veerkracht.
       Uitgaande post:
       zie post doorgestuurd, verslag vergadering 7 juni 2018, agenda vergadering 10 oktober 2018, verzoek       aan PKN Stad nieuwe afgevaardigde.

       De secretaris meldt dat aan de ingekomen stukken nog wordt toegevoegd de uitnodiging voor het            bijwonen van de lezing op 16 oktober 2018 om 20.15 uur in de Westvestkerk van rabbijn Awraham     Soetendorp over Veerkracht (kosten aan verbonden).
      

6.    Van de D.B. tafel
       a.  Bestuur
       Er zijn geen bijzonderheden.
       b.  Ontmoeting gemeenteraad
       De voorzitter heeft een discussiestukje opgesteld betreffende de kennismaking met het nieuwe college     van burgemeester en wethouders en de nieuwe gemeenteraad. Het doel van de bijeenkomst is het   College en de Gemeenteraad kennis te laten maken met het religieuze deel van onze Schiedamse      samenleving. In het verleden maakten alleen de kerken aangesloten bij de Raad van Kerken (RvK)        kennis met het college en gemeenteraad. De voorzitter stelt voor de kennismaking niet exclusief te   laten zijn voor de aangesloten kerken, maar het doel van deze bijeenkomst centraal te willen stellen en          dan alle religieuze organisaties de kans geven daaraan deel te nemen, dus ook de        kerken die niet bij de        RvK zijn aangesloten en de moskeeën. De RvK is dan alleen de organisator van de           kennismakings­­bijeenkomst en zal de andere geloofsgemeenschappen benaderen. Er volgt nog een    korte toelichting over de uitvoering van de bijeenkomst zelf.
       Besluit Unaniem wordt met het voorstel van de voorzitter ingestemd.
       Afspraken De voorzitter zal het voorstel van de RvK bespreken met de burgemeester en na overleg          met hem zal een datum in februari 2019 worden afgesproken.
       De secretaris zal de uitnodigingen om aan de bijeenkomst deel te nemen in december 2018 verzenden.      Voor de organisatie zal een beroep op de andere RvK-leden worden gedaan.

7.    Financiën
       De penningmeester geeft een korte toelichting op de concept Begroting 2019. Er wordt gesproken over    de hoogte van de bijdrage van de aangesloten kerken.
       Besluiten De Begroting 2019 wordt conform vastgesteld. De hoogte van de bijdrage van de         aangesloten kerken zal niet verhoogd worden. Aan de leden van de RvK zal gevraagd worden de         bijdrage, die zij gewend zijn te geven, te betalen.
      
8.    Nieuwe afgevaardigden vanuit de kerken
       Tijdens agendapunt 1 is dit agendapunt behandeld.
      

9.    Website RvK
De secretaris
meldt, dat degene die de website voor de RvK gaat maken ook de gezamenlijke website voor de Wissel en de Weerklank maakt. Hij wil eerst even zien hoe die website werkt.
De heer Rijsdam vestigt de aandacht op de nieuwe website van het Apostolisch Genootschap.

10.   Nieuws uit secties en /of werkgroepen
a.  Pastoraat / ontwikkelingen en mutaties
De heer Zaaijer meldt dat het pastoraat bij de NGK minimaal is, omdat er maar 2 ouderlingen zijn en 1 ouderling die de ouderen bezoekt. Er is nog geen predikant.
Naar aanleiding van de toekomstige sluiting van 2 kerken meldt de heer Durenkamp dat er samenwerking plaats vindt, die geleid heeft tot 1 pastoraatgroep in oprichting, maar de “oude” pastoraatgroepen blijven -hoewel niet meer in functie- hun werk nog doen.
Mevrouw Boon meldt dat naast ds. Russchen ook ds. Willem van der Vegt en een groep gemeenteleden het pastoraat verzorgen.
b.  Ochtend/middaggebed en meditatie, 2e en 4e zaterdag van de maand om 11.00 uur
Deze activiteit loopt. Er zijn tussen de 10 en 18 mensen aanwezig.
c.  “Sirene dienst” in de Wissel, 1e maandag van de maand
Het is een klein groepje die er aan deelneemt. De laatste keer waren er maar 2 mensen aanwezig.
d.  Activiteiten rond “Eenzaamheid” gemeente Schiedam
Er zijn geen bijzonderheden te melden. De activiteit vindt telkens op een andere locatie plaats. De wethouder is ook aanwezig. Er wordt gesproken hoe de mensen naar buiten te kunnen krijgen. Het is heel zinvol.
e.  4 mei herdenkingsdienst
Ds. J.A. Tielkemeijer zal voorgaan in 2019. De voorgangers van de kerken rouleren hierin.
f.   Concept Missionair-diaconaal werk in Schiedam
Er is niets over te melden.

11.   Nieuws uit de kerken
A.H. Durenkamp (St. Jan de Doper-Visitatie)
; Er is 1 liturgiegroep voor de 4 Schiedamse RK-kerken opgericht. Eén zondag in de maand is er alleen een dienst in de Basilliek. De gezamenlijke viering in september werd goed bezocht. De ontwikkelingen gaan langzaam door.
De heer Durenkamp heeft gemerkt dat er nog weinig uitvaarten vanuit de kerk gebeuren, maar vanuit Beukenhof en de locaties van de uitvaartondernemingen. Hij vraagt of de anderen dit ook merken en moeten wij er iets aan doen? Vaak wordt er voor de locatie van de uitvaartonderneming een pastor gevraagd.
Er vindt een korte discussie plaats. De uiteindelijke mening is, dat een pastor een bepaalde taak heeft en dat er weinig aan de nieuwe ontwikkeling gedaan kan worden.

E. Boon (PKN/Stad); De vraag is waar de lijn getrokken wordt als de Ark en de PKN Schiedam gesticht worden. Hoewel bekend is dat de mensen hun kerk van hun voorkeur bezoeken. Zijn bezig met de “Groene kerk”. Er komt een preek over het behoud van de aarde. Na de viering komt een deskundig iemand iets over het onderwerp uitleg geven.

J. Rijsdam (Apostolisch Genootschap)
; Er is binnen de Apostolisch Genootschap een ontwikkeling op gang gebracht. Wij kennen de gemeente Nieuwe Waterweg. Onze kerk is een onderdeel van de 8 districten. Er is een samenwerkingsverband in oprichting dat heet “District op zondag”. Naast een eredienst kan een lezing worden gehouden of een gespreksgroep worden gevormd. Deze lezing of gespreksgroep vindt bij 1 van de districten plaats (gastgemeente). Dit gaat voorzien in een behoefte.

L. Rietman (Jacobus-Martinuskerk); Mevrouw Rietman stopt per 1 januari 2019 als vrijwilliger bij de Jacobuskerk. Zij is de volgende keer niet bij de vergadering en zij weet nog niet wie of dat er dan wel een afgevaardigde komt. Actie Jacobus-Martinus.
De voorzitter bedankt haar voor haar betrokkenheid.

N. Zaaijer (NGK)
; Er heeft een gemeentevergadering plaatsgevonden. Eén van de discussiepunten was het schenken van wijn en druivensap bij de avondmaalviering. Besloten is voortaan alcoholvrije wijn te schenken. Het nieuwe jaarthema is de Vrucht van de Geest. Het gemeente- en predikantsprofiel zijn vastgesteld. De Beroepingscommissie heeft tijdens de vakantieperiode digitaal preken beluisterd van mogelijke kandidaten. De indruk bestaat dat door de andere kerken weinig gepromoot wordt voor de openluchtdienst aan het begin van de ‘Vakantie Bijbel Week’.
Afspraak Gevraagd zal worden meer aandacht aan de openluchtdienst te besteden.
Nagekomen bericht: de Mannenvereniging Calvijn bestaat volgend jaar 100 jaar. Dit jubileum wordt op DV 5 mei 2019 gevierd.

E.S. Beijnes (Liduina Basiliek Rozenkrans); Afgelopen zondag was het Grote Rozenfeest. Het was een prachtige Hoogmis. ’s Middags is met de Bisschop van Rotterdam de rozenkrans gebeden. Na afloop was een groot feest. De bezetting van de Beheercommissie is weer compleet.

       Aanstaande donderdag in het Vlietlandziekenhuis om 15.00 uur wordt het Liduinabeeld overgedragen aan de Raad van Bestuur van de 2 ziekenhuizen.

       E. van Broekhoven (Vrijzinnigen Schiedam); Op de vijfde zondagdienst organiseert een groep een themadienst.
    

12.   Wat verder ter tafel komt 

       Schiedam heeft afscheid genomen van ds. Taco Smit. Pastor H. van der Linden zal voorlopig blijven assisteren in het pastoraat in S’dam Noord.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op DV donderdag 24 januari 2019 om 20.00 uur (afgesproken datum is gewijzigd) bij de Nederlands Gereformeerde Kerk.

13.   Sluiting
De voorzitter sluit omstreeks 22.00 uur de vergadering.


 

 

::   Copyright 2007   ::   www.kerken-schiedam.nl   ::