Welkom

Hartelijk welkom op deze website van de Raad van Kerken te Schiedam.

Wie is de Raad van Kerken?

>> Antwoord.: het is een samenwerkingorgaan van de lidkerken waarbij als richtsnoer geldt: zoeken naar overeenkomst met respect voor verschillen.

Niet alle geloofsgemeenschappen in Schiedam zijn bij de Raad van Kerken aangesloten. Raadpleeg voor meer gegevens de stadsgids

De kerken in Schiedam gaan een zoektocht aan naar wat in deze tijd barmhartigheid betekent.

De ervaringen worden bijgehouden op deze blogspot .

U wordt uitgenodigd om daar eens te kijken

Uiteraard kunt u voor al uw vragen of opmerkingen contact met ons opnemen.

Bijprater Kerkproeverij
-nummer 1, d.d. 9 november 2017-

Bedoeling
Deze Bijprater is bedoeld om mensen die betrokken zijn bij de organisatie van Kerkproeverij 2018 te informeren over de laatste ontwikkelingen. Het staat een ieder vrij de inhoud met anderen te delen. Door het aanreiken van de informatie beogen wij de afstemming onderling te bevorderen en de uitvoering aan het grondvlak te stimuleren. Op het moment dat de communicatiegroep de Nieuwsbrief weer oppakt, zal de frequentie van de Bijprater navenant afnemen.

Uitgangssituatie
De plenaire Raad van Kerken heeft op 8 november besloten om ook in 2018 een editie van Kerkproeverij te faciliteren en te stimuleren. Wim Altink heeft de plannen toegelicht en als bijlage in de vergadering beschikte men over het evaluatierapport waarop vanaf heden geen embargo van vertrouwelijkheid meer rust. Hij werd heel uitzonderlijk met applaus ontvangen, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat het draagvlak onder de plannen groot is en de waardering voor wat er is gebeurd. Er was – als eerder op andere plaatsen – discussie over datum en benaming. Men is uiteindelijk meegegaan met het voorstel om de naam Kerkproeverij te handhaven en om als richtdatum voor de landelijke campagne zondag 16 en zaterdag 15 september aan te houden. Men laat kerken wel ruimte om zelf alternatieven te kiezen als ze dat gewenst achten.

Startbijeenkomst
De kerngroep heeft met diverse partnerorganisaties en de coördinatoren van de kerken (allen waren genodigd, een deel was uitverkoren) een startbijeenkomst gehad ’s middags 8 november. Daar zijn lijnen getrokken voor samenwerking, verdieping en communicatie. We benoemen hier enkele facetten van het gesprek.
a. Samenwerking
De kerngroep blijft gehandhaafd in de oorspronkelijke samenstelling. Er wordt contact onderhouden met de bredere groep middels informatiesheets (deze bijprater is daarvan een voorbeeld; en ook de nieuwsbrief) en mogelijk enkele keren per jaar in directe zin (de startbijeenkomst is er een voorbeeld van, de coulissen van een informatiebijeenkomst en mogelijk een kick-off).
b. Verdieping
Er wordt gezocht naar verdieping van het proces, zodat er niet alleen sprake is van een uitnodiging, maar ook van een cultuur van uitnodiging. De consequentie werkt verschillend door bij verschillende doelgroepen. Op het niveau van kerkleiding gaat het om een theologie van de uitnodiging. Op het niveau van de operationaliteit staat de oefening van de uitnodiging centraal, inclusief ‘parels van succes’ en ‘angst voor de uitnodiging’.
c. Communicatie
Er wordt gedacht aan de mogelijkheid een inspiratiedag te houden ergens in april, mei. De suggestie is gedaan die bijeenkomst ‘te streamen’. Dat wil zeggen: verdieping aan te bieden op verschillende niveau’s van zowel theologie als operationaliteit. De inspiratiedag dient enerzijds het zelfbewustzijn te versterken van de deelnemers, tegelijk is het gewenst methodiek aan te reiken. Opmerkingen in de vergadering waren onder meer: ‘Let op de bewogenheid van mensen’, ‘Overweeg beelden van gesprekken met mensen die helemaal onbekend zijn, die enigszins bekend zijn en die vrienden van je zijn’, ‘Geef als tip voorafgaand aan de zondag iedere keer een suggestie voor een gesprek op de beamer te brengen’, ‘Leer mensen met hun angsten om te gaan’. Voor de inspiratiedag kwamen de suggesties om workshops aan te bieden, best practices, een hoofdverhaal met storytelling, een deskundige met een inhoudelijk verhaal en vooral ook gebruik te maken van de professionaliteit van enkele toerustende organisaties als Zalige Zalm, Alfa, IZB.
Een deel van de bijeenkomst ging over ‘bijzondere communicatie’. Duidelijk was dat de betrokkenheid van mediapartners als EO en KRO/NCRV een grote meerwaarde biedt en niet alleen meer exposure biedt, maar ook helpt content te verdiepen. Discussie was er over de vraag hoe ver je moet gaan met het zoeken van zendtijd op televisie, met het maken van financiële kosten ook.

Vervolg
De kerngroep komt weer bij elkaar op woensdag 13 december vanaf 13.30 uur. Deze kleine groep moet de suggesties van het brede beraad op 8  november concreet uitwerken in een programma en campagne die in 2018 zal worden uitgerold.

CONCEPT-ADVIES AAN DE RAAD VAN KERKEN: 

Samenvatting 
De kernredactie, gehoord het communicatieteam en meenemend de resultaten van de enquête, adviseren aan de Raad van Kerken: 

1. In 2018 opnieuw een zaterdag en zondag van Kerkproeverij aan te bieden;

2. In 2018 een nieuwe datum aan te wijzen, te weten 15 en 16 september (derde weekend september), met ook ruimte voor kerken en parochies om voor hen moverende redenen daarvan af te wijken; 

3. In 2018 hetzelfde logo te gebruiken van Kerkproeverij; 

4. In 2018 kerken die eigen accenten willen aanbrengen in thema (en als gemeld in tijd) daarvoor ruimte te blijven bieden; 

5. Voor 2018 te zoeken naar verdere samenwerking met kerken die in 2017 nog niet participeerden, alsmede met de kerken die in 2017 participeerden te vragen opnieuw mee te doen met het initiatief in 2018 en hierin een explicietere rol voor de coördinatoren te beleggen;

6. Het kernteam c.q. het communicatieteam te vragen om na een positief besluit binnen de Raad van Kerken de daaruit voortvloeiende communicatie naar buiten voor haar rekening te nemen;

7. De leden van het kernteam 2017 en het communicatieteam te vragen ook als lid in het kernteam zitting te nemen voor de editie van 2018; 

8. Te zoeken naar wegen om de campagne voor Kerkproeverij nog steviger in de deelnemende parochies en gemeenten te verankeren door het werken aan een 'uitnodigend klimaat' middels het verdiepen van toerustingsmateriaal en een inspiratiedag 2.0. 

9. om alle partners te laten investeren in commitment om Kerkproeverij te laten groeien en om als kerngroep een plan te ontwerpen, waarbij zoveel mogelijk partners worden ingeschakeld;

10. in de organisatie van de campagne te blijven uitgaan van bijdragen naar capaciteiten en geen out-of-pocket-kosten en –begrotingen op te stellen. 


Enquêteresultaten

We weten via de aanmeldingen op de website dat 450 kerken hebben meegedaan aan de landelijke actie Kerkproeverij in het weekend van 9 en 10 september 2017. In werkelijkheid zullen het veel meer kerken zijn geweest; naar schatting 900 tot 1000.

In totaal hebben 346 respondenten de enquête ingevuld. Qua leeftijd is de groep van 41 tot 65 jaar het sterkst vertegenwoordigd.Schema 1: Leeftijd

Als we inzoomen op de waardering, vallen de hoge scores op. Zo’n 43 procent geeft als rapportcijfer een 8 om hun waardering voor Kerkproeverij in hun lokale gemeente of parochie uit te drukken, 28 procent een 7 en 13 procent een 9. We presenteren hieronder de clusters: a) 1 t/m 5 (onvoldoende); b) 6 en 7 (voldoende); c) 8 of meer (goed / zeer goed).

 

Schema 2: Waardering voor plaatselijke uitvoering

Voor de landelijke campagne geeft 37 procent een 8. Geclusterd naar onvoldoende, voldoende en (zeer) goed ziet het schema er als volgt uit:


Schema 3: Waardering voor landelijke imput


Als je de landelijke cijfers op de plaatselijke cijfers legt, valt het op, dat mensen plaatselijk nog hoger scoren dan landelijk. Dat beeld sluit aan bij cijfers van andere campagnes. Er klinkt iets in mee, dat men zich vooral plaatselijk oriënteert. De kerngroep Kerkproeverij is daar tevreden over en ziet het als een positief teken van eigenaarschap. Mensen hebben zich plaatselijk de essentie van de doelstellingen toegeëigend.

In de enquête hebben we ook vragen gesteld naar de waardering van materialen en ondersteunende zaken.Schema 4: Toerustingsproducten

Van de producten, materialen en evenementen die de landelijke campagne ter ondersteuning en toerusting aangeboden heeft, maakte 74 procent gebruik van het logo, 68 procent van de uitnodigingskaartjes, 45 procent van de posters en 38 procent van de promotiefilmpjes. In mindere mate kwamen mensen naar de evenementen, de inspiratiedag met Michael Harvey en de kick-off begin september, alhoewel het zou kunnen dat de mensen die wel naar deze evenementen kwamen niet de enquête hebben ingevuld. We weten namelijk van de inspiratiedag dat er meer dan 130 dominees en pastores hebben deelgenomen en tijdens de kick-off waren er zo’n 50 personen. Zo’n 15 procent heeft gebruik gemaakt van een voorbeeld van een liturgie of meditatie. En 17 procent heeft het boek van Michael Harvey gebruikt.

Dan de bezoekerstallen. Eerst de grootte van de gemeenten en parochies.  Schema 5: Omvang van de gemeenten / parochies


In het algemeen geldt het percentage deelnemers groter is, naarmate de gemeente of parochie kleinschaliger is. We geven hieronder nog wat details.

Bij 24 procent van de deelnemende kerken ligt het gemiddeld aantal kerkleden op minder dan 50 bezoekers bij een gewone kerkdienst. Hierbij heeft 67 procent een persoonlijke uitnodiging gedaan. Dit is een erg mooi aantal, gezien het feit dat meer dan de helft van de gemeente of parochie is gaan uitnodigen. Hiervan zegt 90 procent dat er tot 25 nieuwe gasten zijn gekomen tijdens de Kerkproeverij-dienst.

Bij 24 procent van de deelnemende kerken waar gemiddeld 50 tot 100 mensen komen tijdens een dienst, heeft 30 procent minder dan 25 gasten uitgenodigd en 29 procent 25 tot 50 gasten. Hierbij zegt 75 procent dat er 1 tot 25 nieuwe gasten de kerkdienst hebben bezocht en 21 procent geeft aan dat er tussen de 25 en 50 kerkproevers de kerk hebben bezocht. Ook dit is een positief resultaat.

Bij kerken waar gemiddeld 100 tot 150 leden komen (15 procent), heeft 40 procent maximaal 25 gasten uitgenodigd. Hierbij schat 60 procent dat deze gasten ook daadwerkelijk zijn gekomen. 27 procent van de kerkleden heeft tussen de 25 en 50 gasten gevraagd om naar de Kerkproeverij-dienst te komen. Hierbij is er een opkomst van 30 procent.

Als je kijkt naar het totaal van het aantal gasten dat daadwerkelijk is genodigd, geldt het volgende schema:


Schema 6: Aantal uitnodigingen dat is afgegeven

Gekeken naar het aantal mensen dat daadwerkelijk naar een kerk kwam als gast geeft het volgende beeld per parochie / gemeente:


Schema 7: Gasten per gemeente / parochie

Uit schema 7 blijkt dat het aantal daadwerkelijke gasten in de meeste gemeenten tussen 0 en 25 personen telde.

Als je alle cijfers gaat optellen, impliceert het dat er in totaal circa 12.500 mensen genodigd zijn volgens de mensen die reageerden en gecorrigeerd voor het totaal gaat het om zo’n 25.000 tot 30.000 mensen. In totaal zijn er zo’n 4250 mensen daadwerkelijk gekomen volgens de opgaven en gecorrigeerd gaat het om zo’n 8500 tot 10.000 extra mensen in kerkdiensten. Oftewel 35 procent van de genodigden accepteert de uitnodiging. Vergeleken met de resultaten van de eerste editie in Engeland, waar 1700 kerken meededen, is dit voor de proporties van Nederland prima, want in Engeland was sprake in 2004 van 20.000 contacten. Uit cijfers van Michael Harvey weten we dat vijftien procent blijft komen; dat zou toegepast op deze cijfers gaan om zo’n 1500 personen.

Op de vraag of men volgend jaar weer mee zou willen doen met Kerkproeverij, antwoordt 94 procent volmondig ja.
Schema 8: Reacties op vraag of men volgend jaar weer mee zou doen als er een editie is.
 
De overweldigende meerderheid (meer dan 94 procent) geeft aan volgend jaar weer mee te doen, als er een nieuwe editie van Kerkproeverij wordt georganiseerd. Dit biedt een goede basis om positief naar 2018 te kijken wat Kerkproeverij betreft.

Dan de vraag naar de deelnemende kerken.


Schema 9: Deelnemende kerken

De PKN is het sterkst vertegenwoordigd in deelnemende kerken met 34 procent, de RKK komt iets onder de 17 procent uit. Zo’n 11 procent behoort tot het Leger des Heils. Opmerkelijk hoog ook de Nieuw Apostolischen met 9 procent. En gelet op de omvang zitten de Quakers, Oud-Katholieken en Baptisten ook hoog in het segment.

Intenties

Zowel de communicatiegroep als de kerngroep heeft intenties geformuleerd voor een volgende editie.

Betrokkenheid
Een aantal kerkgenootschappen springt eruit als het gaat om betrokkenheid bij Kerkproeverij. De uitdaging voor komend jaar wordt om ook de andere kerkgenootschappen (migranten gemeente, Nederlands gereformeerden, baptisten, evangelische gemeenten etc.) aan te spreken. Het kernteam alsmede het communicatieteam is van plan – bij een positieve keus van de kerken - om deze coördinatoren van de deelnemende kerkgenootschappen nog meer bij de campagne te betrekken.

Toerusting
De enquête wijst uit dat er veelvuldig gebruik gemaakt is van diverse materialen die goed aansloten op de wensen en behoeften van kerken. Tegelijk gaat het niet alleen om het uitnodigen van mensen, maar ook om het werken aan een andere cultuur, waarin het nodigen van mensen veel vanzelfsprekender is dan tot nu toe het geval is. Het gaat er om uit te leggen waarom je iemand zou uitnodigen. Om deze verdieping te continueren is het zinvol zoiets als een ‘inspiratiedag 2.0’ te organiseren voor zowel leiders van de plaatselijke gemeente en parochie als andere geïnteresseerden.

Timing
Er is zowel bij de voorbereiding van de editie van kerkproeverij in september als na afloop uitvoerig gesproken over de timing van Kerkproeverij. Bij de evaluatie zijn opnieuw diverse opties tegen het licht gehouden:

1) Mei, rond hemelvaart en pinksteren;
2) Juni, aan het einde van de kerkelijke drukte;
3) Tweede weekend september, zoals in 2017, parallel aan het startweekend voor verschillende gemeenten;
4) Derde weekend september, één week meer ruimte voor de planning na de zomer;
5) Ergens in oktober;
6) November, begin van het nieuwe kerkelijke jaar.

Alles afwegende kiest de kerngroep voor het derde weekend van september, waarbij geadviseerd wordt flexibel om te gaan met gemeenten en parochies die andere afwegingen maken.


Branding
Zowel bij de communicatiegroep als de kerngroep is uitvoerig gesproken ook over de naamvoering. Sommige kerken hebben de Engelse benaming ‘Back to Church Sunday’ gehanteerd. Toch is over het algemeen de naam Kerkproeverij welwillend ontvangen. De naam heeft een duidelijke plaats in het geheel gekregen. Juist ook in de metafoor van het proeven is gebleken dat veel lokale kerken hier een eigen draai aan hebben gegeven. Het communicatieteam adviseert één merknaam aan te houden, omdat dat de communicatie sterker maakt. De kerngroep ziet het kerkpolitieke belang enige ruimte aan te houden, ook al is het advies vanwege de eenduidige branding waar mogelijk voor ‘Kerkproeverij’ te kiezen.  

Communicatie
Invullers van de enquête vragen naar meer landelijke bekendheid en media-aandacht met betrekking tot Kerkproeverij. Het communicatieteam is van zins om nog alerter met christelijke ambassadeurs te werken. De kerngroep wil het confessionele middenveld actiever inschakelen. Het één kan het andere aanvullen.

Organisatie
De eerste editie van Kerkproeverij heeft een goede start gehad. Deze is gedragen door het kern- en communicatieteam waar een aantal van de deelnemende organisaties en kerkgenootschappen aan deelnemen. Veel waardering is er voor de mediapartners EO, KRO/NCRV, Ark Media en Zalige Zalm. Het communicatieteam zou graag zien dat er aan aanvullende fondswerving wordt gedaan en er budget wordt vrijgemaakt om in de sfeer van formatie nog meer mogelijkheden te krijgen. Het kernteam houdt er rekening mee dat die beleidsmatige ruimte niet aanwezig is en denkt dat de power sowieso vergroot kan worden door in een vroeg stadium partners te zoeken die specifieke verantwoordelijkheden op zich willen nemen. Zo zou het project Thy Kingdom Come in de sfeer van gebed en toewijding tussen Hemelvaart en Pinksteren kunnen aansluiten bij de uitnodigende cultuur. Wellicht dat een organisatie als IZB en of Alfa benaderd kunnen worden om een studiemiddag op te zetten over de uitnodigende cultuur. Een uitgeverij zou kunnen overwegen een tijdschrift bij de campagne te maken (bijv. de Vuurbaak). En kerkgenootschappen die eerder budget hebben gegeven voor een radio- of televisiecampagne zouden kunnen worden benaderd om vrijdag en zaterdag voorafgaand aan Kerkproeverij beperkt zendtijd te kopen op televisie, waarbij een spot van een omroep wordt afgesloten met de naamsvermelding van de kerkelijke sponsor. 

 

::   Copyright 2007   ::   www.kerken-schiedam.nl   ::